Wat is het dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)?
Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit.
Of zijn het de extra opleidingsmogelijkheden en de persoonlijke groeikansen, net als de toffe sfeer onder enthousiaste collega’s?

Wat het ook mag zijn, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan.
Tijd om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Wetenschappelijk medewerker - MOCA

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) werft een Wetenschappelijk Medewerker aan met een detachering naar het partnerschap tussen het College van Oncologie en het Kankercentrum van Sciensano.

Het College voor Oncologie voorgezeten door prof. dr. Marc Peeters diensthoofd Oncologie UZA, werd opgericht binnen het K.B. Oncologisch Zorgprogramma van 2004. De opdracht van het College is beschreven in dit KB. Het College dient de kwaliteit van de oncologische zorg te bewaken. Hiervoor werden tot op heden verschillende initiatieven genomen binnen de desbetreffende werkgroepen. Eén van de belangrijkste werkgroepen is de werkgroep ‘oncologisch handboek en richtlijnen klinische praktijk’. Binnen deze laatste werkgroep zullen deel van uw activiteiten zich oriënteren. Het Kankercentrum van Sciensano werd in 2008 opgericht in het kader van het nationaal kankerplan dat door de Belgische federale regering werd opgesteld. Onze drie belangrijkste doelstellingen zijn: de bewaking en beoordeling van het beleid met betrekking tot kanker in België, het opstellen van nieuwe maatstaven voor kankercontrole en, ten slotte, het optreden als raadgevend wetenschappelijk orgaan in het domein van kankercontrole.

Wat ga je doen?

Je zal 2 projecten uitwerken. De projecten omvatten:

 • het uitwerken van richtlijnen voor het verlenen van psychosociale zorg binnen oncologie;
 • het onderzoeken van de mate waarin trial ontwerp en uitwerking persoonsgericht zijn;

Voor beide projecten zijn reeds protocollen voorhanden die u de nodige structuur verlenen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je behaalde een academisch diploma tweede cyclus (Master Psychologie, Sociologie, Sociaal Werk, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde, …);
 • Je weet hoe oncologische zorg inclusief psychosociale zorg in België georganiseerd is;
 • Je kent de principes van persoonsgerichte zorg en de betrokkenheid van PREMs en PROMs hierbij;
 • Je weet hoe je stakeholder involvement inclusief ‘patient and public involvement’ kunt realiseren;
 • Je weet hoe praktijkrichtlijnen tot stand komen;
 • Je hebt kennis van en bent vertrouwd met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden waarbij ervaring in het uitvoeren van systematische literatuurstudies, meta-analyses en het voeren en analyseren van interviews en focusgroepen zeer belangrijk zijn. Hierbij heeft u ervaring werkende met standaard gerelateerde Office programma’s; SPSS; R en NVIVO;
 • Je hebt ervaring met het bevragen van patiënten en zorgprofessionals;
 • Je hebt ervaring met het coördineren van werkgroepen en/ of grote vergaderingen;
 • Je bent tweetalig (Fr/ Nl) en hebt goede kennis van het Engels;
 • Je kan professioneel rapporteren en hebt ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikels;
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en toont hierbij een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract voor bepaalde duur (15 maanden) op de payroll van het UZA met directe supervisie van het College van Oncologie en het Kankercentrum van Sciensano, waar een werkplek op beide locaties voorzien is (UZA, Antwerpen en Sciensano, Brussel);
 • Indiensttreding kan per onmiddellijke ingang;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • recuperatie 40u week (12 vrije dagen op jaarbasis bij voltijds werkregime);
 • bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie (op basis van voltijds werkregime);
 • maaltijdcheques;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden;
 • ruime parkeermogelijkheden

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan via www.uzatrektaan.be.

Verdere inlichtingen over deze functie kan je bekomen bij prof dr Marc Peeters (UZA tel.: 03 821 43 66) of mevr Katrien Moens (Sciensano tel.: 02 642 50 76 – 0495 89 48 51)

 

--

 

L’Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) (Hôpital universitaire d’Anvers) recrute un Collaborateur scientifique avec une affectation au partenariat conclu entre le Collège Oncologie et le Centre du cancer de Sciensano.

Le Collège Oncologie, présidé par le prof. dr. Marc Peeters, chef du service d’Oncologie de l’UZA, a été créé dans le cadre de l’AR Programme de soins d’oncologie de 2004. La mission du Collège a été décrite dans cet AR. Le Collège a pour mission de veiller à la qualité des soins oncologiques. A cet effet, différentes initiatives ont été prises jusqu’à présent au sein des groupes de travail concernés. L’un des principaux groupes de travail est le groupe de travail ‘Manuel d’oncologie avec directives de pratique clinique’. Une partie de vos activités se déploieront au sein de ce groupe de travail. Le Centre du cancer de Sciensano a été créé en 2008 dans le cadre du plan cancer national établi par le gouvernement fédéral belge. Nos trois objectifs principaux sont: surveiller et évaluer la politique relative au cancer en Belgique, établir de nouveaux critères de contrôle du cancer et enfin, intervenir comme organe scientifique consultatif dans le domaine du contrôle du cancer.

Quel sera votre rôle?

Vous développerez 2 projets. Ces projets consistent :

 • à développer des directives pour l’administration de soins psychosociaux dans le cadre de l’oncologie ;
 • à étudier dans quelle mesure le trial design et la réalisation sont orientés sur la personne.

Des protocoles existent déjà pour les deux projets, ils vous donneront donc la structure nécessaire.

Qu’attendons-nous de vous?

 • Vous possédez un diplôme universitaire deuxième cycle (Master en Psychologie, Sociologie, Travail social, Sciences de la santé, Médecine, etc.).
 • Vous savez comment les soins oncologiques, en ce compris les soins psychosociaux, sont organisés en Belgique.
 • Vous connaissez les principes des soins axés sur la personne et le rôle des PREM et PROM dans ce cadre.
 • Vous savez comment réaliser le stakeholder involvement y compris le ‘patient and public involvement’.
 • Vous savez comment des directives pratiques doivent être élaborées.
 • Vous connaissez et êtes familiarisé aux méthodes de recherche qualitatives et quantitatives, pour lesquelles la réalisation d’études systématiques de la littérature et de méta-analyses et la réalisation et l’analyse d’interviews et de groupes de discussion sont très importants. Dans ce cadre, vous pouvez faire valoir une expérience de travail avec les programmes Office; SPSS; R et NVIVO.
 • Vous avez une expérience en interview de patients et de professionnels de la santé.
 • Vous avez de l’expérience dans la coordination de groupes de travail et/ou de réunions.
 • Vous êtes bilingue (FR/NL) et possédez une bonne connaissance de l’anglais.
 • Vous êtes capable de rapporter d’une manière professionnelle et vous êtes capable de rédiger des articles scientifiques.
 • Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe et faites preuve dans ce cadre d’un grand sens des responsabilités.

Que vous offre l’UZA en tant qu’employeur ?

 • Un contrat d’employé à temps complet pour une durée déterminée (15 mois) sur le payroll de l’UZA, avec supervision directe du Collège Oncologie et du Centre du cancer de Sciensano, avec un poste de travail prévu aux deux endroits (UZA, Anvers et Sciensano, Bruxelles).
 • L’entrée en service peut se faire immédiatement.
 • Récupération semaine de 40 heures.
 • Jours de vacances UZA supplémentaires, en plus des vacances légales.
 • Chèques-repas d’une valeur de 4,00 EUR par journée prestée.
 • Plusieurs possibilités de garde d’enfants.

Pour toute information supplémentaire sur cette fonction, n’hésitez pas à prendre contact avec le prof. Dr. Marc Peeters (UZA tél.: 03 821 43 66) ou avec madame Katrien Moens (Sciensano tél.: 02 642 50 76 – 0495 89 48 51).

Your application will be evaluated by the HR department of UZA itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the UZA HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!