Privacy and GDPR-agreement

KPNWE PRIVACY VERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

 

INHOUDSTAFEL

 

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

 

INHOUDSTAFEL.. 2

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN.. 3

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?. 3
 2. WAAROM HEBBEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?. 4
 3. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?. 4
 4. WAT ZIJN UW RECHTEN?. 5
 5. HOELANG ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?. 5
 6. ANDERE VERKLARINGEN.. 6

BIJLAGE 1 – Identificatiegegevens van vennootschappen die deel uitmaken van of behandeld worden door een 'KPNWE'-vennootschap

 

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

 

Om te solliciteren voor een vacature binnen een vennootschap die deel uitmaakt van of wordt behandeld door Kuwait Petroleum North West Europe (bijlage 1) en die specifiek wordt geïdentificeerd in de vacature (hierna ‘KPNWE’ of ‘we’ of ‘ons’) zal u worden gevraagd om aan KPNWE informatie over uzelf (‘Persoonsgegevens’) te verstrekken. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens verbinden we ons ertoe de privacy van onze sollicitanten (‘u’ of ‘sollicitant(en)’) te waarborgen. Deze verklaring licht u in over de verwerking die we met uw Persoonsgegevens uitvoeren tijdens uw sollicitatie.

 

Deze verklaring zet voor u uiteen:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en welke rechtsgrond wij ons baseren;
 • voor welke doeleinden we uw Persoonsgegevens gebruiken;
 • aan wie we uw Persoonsgegevens verstrekken;
 • hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren;
 • over welke rechten u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens;
 • waar u vragen kunt stellen en opmerkingen kunt formuleren.

 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U EN OP WELKE RECHTSGROND BASEREN WIJ ONS?

We zullen enkel informatie van u vragen die noodzakelijk is om u te identificeren en om uw kandidatuur te beoordelen.

 

De Persoonsgegevens die we in deze context verzamelen omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, vorige of huidige werkgevers, bedrijfssector of -categorie, functietitel, jaren werkervaring, academische achtergrond en academisch niveau, uw diploma’s, job voorkeuren (bv. bereidheid om te reizen), talenkennis, rijbewijs en hoe u wenst te worden ingelicht. We kunnen ook uw cv’s, motivatiebrieven, loonverwachtingen en rekruteringsprofiel en mogelijk een verslag van het sollicitatiegesprek verzamelen.

 

U heeft ons uw Persoonsgegevens rechtstreeks bezorgd via uw sollicitatie maar we kunnen ook verdere Persoonsgegevens onrechtstreeks ontvangen (bv. via uw interactie met externe rekruteringsagentschappen, informatie die we via uw openbaar beschikbaar online profiel kunnen verzamelen als ze voor zakelijke doeleinden bestemd is en voor zover ze relevant is voor de functie, of door vroegere werkgevers die u als referentie heeft vermeld te contacteren, en dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om meer over u te weten te komen).

 

Voor bepaalde vacatures kunnen de Persoonsgegevens, die u ons in de context van uw aanwerving verstrekt, volgens de privacywetten van bepaalde landen worden beschouwd als gevoelige Persoonsgegevens. Die wetten omschrijven gevoelige Persoonsgegevens als Persoonsgegevens op basis waarvan we het ras of de etnische afkomst van een persoon kunnen bepalen of afleiden, alsook zijn politieke, religieuze of andere gelijkaardige overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid of aandoening, seksuele geaardheid of gerechtelijke gegevens (met inbegrip van gegevens over het (vermeend) plegen van strafbare feiten). In het aanwervingsproces voor bepaalde vacatures kan de verzameling van dergelijke Persoonsgegevens essentieel zijn voor onze beoordeling, zoals in de vacature zal zijn vermeld. We zullen deze gegevens enkel verwerken wanneer de wet daarin voorziet, tenzij de regels in het land in kwestie aanvullende gronden toestaan.

 

 

2. WAAROM HEBBEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Informatie die u ons bezorgt zal worden gebruikt om u te identificeren en te beoordelen voor de vacature waarvoor u solliciteerde of, met uw toestemming, voor andere functies waarvoor we uw kandidatuur geschikt achten.

We zullen door u bezorgde informatie niet voor andere doeleinden gebruiken en uw Persoonsgegevens evenmin bekendmaken aan derden die uw Persoonsgegevens niet zouden gebruiken voor de beoordeling van uw kandidatuur bij KPNWE.

De verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de beoordeling van uw kandidatuur. We zullen uw toestemming vragen indien we gevoelige Persoonsgegevens zouden moeten verwerken en we zullen vragen of u wenst dat we uw kandidatuur voor andere vacatures bewaren.

Indien uw kandidatuur in aanmerking wordt genomen, kunnen een aantal van de Persoonsgegevens die in dit aanwervingsproces werden verzameld worden overgedragen naar uw persoonlijk dossier.

3. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

We streven ernaar om de toegang tot uw Persoonsgegevens strikt te beperken en om uw Persoonsgegevens die algemeen als vertrouwelijk worden beschouwd te beschermen. Enkel personen die uw Persoonsgegevens specifiek nodig hebben in de context van hun functie binnen KPNWE en voor een kandidatuur voor eerstelijnswerknemers, ook binnen KPI (Kuwait Petroleum International Ltd.) met extra voorzorgsmaatregelen die gebaseerd zijn op EU-modelbepalingen, zullen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens.

 

De volgende rollen kunnen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens:

 • human resources-functies en managers die verantwoordelijk zijn voor functies, en dit voor beoordelingsdoeleinden;
 • in bepaalde gevallen kunnen technische medewerkers ook toegang verkrijgen tot uw gegevens, maar enkel voor zover dat nodig is om de correcte werking van onze vacaturewebsite te waarborgen.

 

Wij zullen ervoor zorgen dat de toegang tot uw gegevens correct wordt beveiligd door passende voorzorgsmaatregelen toe te passen, afhankelijk van de omstandigheden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsook het risico ervan. Ter ondersteuning van deze verbintenis hebben we passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen doorgevoerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde dan wel toevallige vernietiging, wijziging of bekendmaking, misbruik, beschadiging, diefstal, verlies of toegang.

 

We zullen uw Persoonsgegevens delen met dochterondernemingen, verbonden vennootschappen en onderaannemers (met inbegrip van providers die onze vacaturewebsite hosten, rekruterings- en assessmentkantoren) die mogelijk buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zijn gelegen met geen adequaat beschermingsniveau, maar dan enkel met de bedrijven die bij uw sollicitatie zijn betrokken, en dit met extra voorzorgsmaatregelen die gebaseerd zijn op EU-modelbepalingen. In dat geval zullen uw gegevens worden gedeeld voor de doeleinden van identificatie en beoordeling van uw kandidatuur, zoals eerder vermeld. In bepaalde gevallen kunnen die partijen ons ook uw Persoonsgegevens verstrekken.

 

Wanneer u uw Persoonsgegevens met ons deelt via rekruteringskantoren wordt u geacht deze privacyverklaring te hebben gelezen en aanvaard en we zullen onze rekruteringskantoren de instructie geven om u hierover in te lichten. We zullen aan die derden vragen om uw Persoonsgegevens enkel te gebruiken in de context van de rekruterings- en selectiediensten voor ons, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die zij voor hun eigen doeleinden ondernemen met uw Persoonsgegevens. Voor die activiteiten zullen we u bijgevolg vragen om hun privacyverklaringen te controleren.

4. WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft altijd het recht op toegang tot, bijwerken of wissen van informatie die u via onze vacaturewebsite hebt meegedeeld of ons via e-mail hebt toegestuurd. De vacaturewebsite zal u ook een overzicht bezorgen van de Persoonsgegevens die we hebben verzameld. U kan daartoe de tools op onze website gebruiken.

 

U kan uw verzoek zoals hierboven uiteengezet ook altijd sturen naar KPNWE door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacyHR@Q8.com. Als u vragen hebt over deze verklaring, stuur uw opmerkingen dan naar het hierboven vermelde e-mailadres. Als u denkt dat uw probleem niet zal worden opgelost door ons te contacteren, dan kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Er moet worden opgemerkt dat u verantwoordelijk blijft voor de informatie die u verstrekt en de gevolgen daarvan. U mag geen informatie verstrekken die de privacy, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom of bedrijfsgeheimen van anderen schendt. U bent ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de partijen waarvan u ons persoonsgegevens verstrekt.

 

5. HOELANG ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld, met name voor het beoordelen van uw kandidatuur, of zoals wettelijk vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

We bewaren Persoonsgegevens die we van niet-geselecteerde kandidaten hebben verzameld enkel voor bewijsdoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Dat is normaliter maximaal 5 jaar na de niet verder in aanmerking genomen kandidatuur (in overeenstemming met de relevante wettelijke termijn).

Indien uw kandidatuur in aanmerking wordt genomen, zullen een aantal van de Persoonsgegevens die in dit wervingsproces werden verzameld worden overgedragen naar uw persoonlijk dossier en voor een langere periode worden bewaard.

Als u ermee toestemt dat we uw kandidatuur gebruiken voor latere opportuniteiten zullen we uw Persoonsgegevens voor die doeleinden voor een redelijke periode van 2 jaar bewaren of tot u die toestemming intrekt, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

 

6. ANDERE VERKLARINGEN

We behouden ons het recht voor dit beleid indien nodig bij te werken, bijvoorbeeld om te voldoen aan veranderingen in de wetgeving of reglementering, nieuwe praktijken en procedures of vereisten die door een autoriteit worden opgelegd. De datum waarop deze tekst voor het laatst werd gewijzigd vindt u aan het einde van het document.

 

U bent verantwoordelijk voor uw eigen informatie en voor de gevolgen van het posten ervan. U stemt ermee in om geen informatie te bezorgen die een inbreuk vormt op de privacy, openbaarheid, vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten van anderen, met inbegrip van informatie die handelsgeheimen bekendmaakt, tenzij u de rechten bezit of daartoe de toestemming hebt van de eigenaar. Voor alle duidelijkheid zullen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schendingen van de privacy, vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeien uit de informatie die u doorgeeft via onze vacaturesite.

 

 

BIJLAGE 1 – Identificatiegegevens van vennootschappen die deel uitmaken van of behandeld worden door een 'KPNWE'-vennootschap

Centraal email adres: privacyHR@Q8.com

Centraal telefoonnumbr: 0032-3-241.33.00 (vraag aub naar het HR department)

Deel van KPNWE:

Vennootschappen

adres

BTW Nr

Kuwait Petroleum (Belgium) NV

Brusselstraat 59 bus 1 - B 2018 Antwerpen

BE0404.584.525

Kuwait Petroleum CZ s.r.o.

Na Strzi 1702/65 - PSC 140 00

Cz - Praha 4

Cz 27361012

Kuwait Petroleum (Deutschland) GmbH

Kaiserswertherstrasse 115 - D 40880 Ratingen

DE 209379892

Kuwait Petroleum (France) SAS

Place de la Défense 12 - Maison de la Défense F 92974 Paris la Défense

FR 81 348 207 713

Kuwait Petroleum, IDS naftna druzba, d.o.o.

Trg republike 3 - SL 1000 Ljubjana

SI919913949

Kuwait Petroleum (Hungary) KFT

Árpád Fejedelem útja 26-28 - H 1023 Budapest

HU23307487

Kuwait Petroleum (Luxembourg) SA

Rue de l'Industrie 12 - L 8069 Bertrange

LU16241579

Kuwait Petroleum (Nederland) bv

Schenkkade 50 - NL 2595 AR Den Haag

NL0012.50.590.B.01

Kuwait Petroleum (Polska) Sp. Z.o.o.

Aleje Jerozolimskie nr 96 - PL-00-807- Warzawa

1070001643

Kuwait Petroleum (Romania) S.R.L.

A Calea Floreasca 169 - Bulding A, 4 Floor - Office 2020 - Campus 06 - R-014472 Bucharest 1st District

RO026782377

Kuwait Petroleum SK s.r.o.

Karadzicova 8/A - SK 8108 Bratislava

SK 2020272628

IDS Europe BV

Schenkkade 50 - NL 2595 AR Den Haag

NL8161.96.588.B.01

Kuwait Petroleum Research and Technology BV

Moezelweg 251 - NL 3198 LS Europoort /Rotterdam

NL0010.79.803.B.01

 

 

 

 

 

Behandeld door KPNWE:

Vennootschappen

adres

BTW Nr

Kuwait Petroleum Europe BV

Schenkkade 50 - NL 2595 AR Den Haag

NL0065.06.501.B.01

Q8 Petroleum Turkey Akaryakit Kart Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi

Dikilitaş Mah. Hakki Yeten Cad. Selenium Plaza Çarşi sit. F blok apt.no10 c kat: 5-6 Besiktas - T -Istanbul

6270478822

Kuwait Petroleum America Inc.

275 Madison Avenue, Suite 1407 New York, NY 10016