Privacy- en GDPR-overeenkomst

PRIVACYREGLEMENT SOLLICITANTEN

Het Algemeen Ziekenhuis Turnhout hecht veel belang aan uw privacy. We willen als ziekenhuis op een wettelijke en transparante wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken.

 

Wie verwerkt uw gegevens en waarom?

Het Algemeen Ziekenhuis Turnhout verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten die noodzakelijk zijn in het kader van een sollicitatieprocedure, met het oog op een eventuele tewerkstelling in het AZ Turnhout.
Door het versturen van uw sollicitatie gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Algemeen Ziekenhuis Turnhout. De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure. De verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens is Algemeen Ziekenhuis Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Algemeen Ziekenhuis Turnhout verwerkt persoonsgegevens verstrekt door sollicitanten.
De gegevensverzameling gebeurt via de gegevens die de sollicitant zelf verstrekt via de website https://www.azturnhout.be/werken-bij-az-turnhout of via persoonlijke contacten (brief, e-mail, ...).

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze sollicitanten.
Deze informatie wordt bewaard in CVWarehouse. Het gaat over volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens: naam, voornaam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum
  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
  • Werkervaring: opsomming vorige werkgevers en huidige werkgever
  • Opleiding: diploma’s en gevolgde opleidingen
  • Vaardigheden: talenkennis en andere vaardigheden
  • CV en motivatiebrief
  • Notities gemaakt tijdens de interviews, informatie verstrekt door een referentiepersoon (referentiepersoon wordt enkel gecontacteerd na toestemming door de sollicitant)

 

Duur van de verwerking

De gegevens van onze sollicitanten worden voor onbeperkte termijn bewaard. De sollicitant is in de mogelijkheid om zelf zijn/haar profiel te beheren en indien gewenst zijn/haar gegevens te verwijderen.

 

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van onze sollicitanten worden enkel kenbaar gemaakt aan medewerkers van de personeelsdienst die het sollicitatiedossier beheren, en aan de leidinggevende(n) van de dienst waarvoor de sollicitatie is opengesteld.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, doet het Algemeen Ziekenhuis Turnhout tevens beroep op een externe organisatie voor het beheer van de kandidaturen. Deze organisatie is CVWarehouse. Zij ontvangt ook gegevens via een online sollicitatietool.

De gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan een derde partij in het kader van een bijkomend assessment. Het Algemeen Ziekenhuis Turnhout neemt concrete maatregelen om uw gegevens hier te beschermen.

Een derde partij die uw persoonsgegevens mogelijks ook verwerkt is de organisatie Indeed.com. Dit is enkel van toepassing indien u solliciteert via hun website.

Externe partijen zullen:

  • Enkel toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.
  • Zich ten opzichte van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout contractueel verbinden om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken in het kader van de opdracht.
  • Zich ten opzichte van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout contractueel verbinden om alles in het werk stellen om de persoonsgegevens op voldoende wijze te beveiligen.

 

Uw rechten als sollicitant

Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.

Recht op verbetering en verwijdering

U heeft het recht om uw gegevens te verbeteren of aan te vullen. Via uw account op de website kan u uw persoonsgegevens aanpassen of vragen om ze te verwijderen. Uw gegevens worden binnen de vijf dagen verwijderd. In geval van verwijdering wordt uw lopende sollicitatieprocedure stopgezet.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook dan wordt uw lopende sollicitatieprocedure stopgezet.

Klachten

Bij eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) op volgend correspondentieadres: dpo@azturnhout.be en tel. 014 44 46 81.

Indien u, na contact name met de DPO, van mening bent dat de bepalingen van dit privacyreglement niet worden nageleefd, kan u zich rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 1000 Brussel (contact@apdgba.be).