Privacy and GDPR-agreement

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. Würth Belux nv (hierna: Würth) vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren, controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden van onze diensten.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming Würth Belux nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 29 en ondernemingsnummer 0435.180.897.

Indien u wenst te werken bij Würth zullen wij gedurende het rekruteringsproces een aantal persoonsgegevens verzamelen en gebruiken van u.

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen van u

Würth verzamelt in het kader van sollicitanten identificatie- en contactgegevens en professionele gegevens zoals een CV, motivatiebrief en evaluaties. In sommige gevallen kunnen deze persoonsgegevens nog verder aangevuld worden met connectiegegevens (referenties) aangegeven door de kandidaat.

 

 1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het voeren van een effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure;
 • Latere communicatie voor een (andere) vacature binnen een termijn 1 jaar.

 

 1. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons meedeelt via uw sollicitatie. Daarnaast kan het zijn dat wij beroep doen op derde partijen (vorige werkgevers) voor referenties, dit in afstemming met de kandidaat.

 

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die ons communicatiediensten en IT-diensten verlenen voor zover als nodig voor de uitvoering van onze verwerkingen. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, de derde partijen CV Warehouse, Thalento, Stepstone en mogelijke interimkantoren.

Wij verzekeren u echter dat ook zij de nodige maatregelen nemen om uw privacy te garanderen.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld wat voor u als sollicitant neerkomt op een termijn van 1 jaar. Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor expliciete toestemming vragen.

 

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Würth stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

 1. Uw rechten

Indien u uw persoonsgegevens deelt met Würth verkrijgt u hierover een aantal rechten. Würth respecteert deze rechten en stelt transparantie en accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • tijdelijke (of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
 • Wissing van uw persoonsgegevens**

 

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Würth mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal Würth u niet meer kunnen contacteren voor een mogelijke vacature.

 

** Würth behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

 

Moest u verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, dient u ons eerst te contacteren. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of klachten wenst in te dienen vragen wij u wel eerst te identificeren met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart om te voorkomen dat dit iemand in uw naam zou doen. Wij zullen dit kopie na controle meteen verwijderen. Daarnaast vragen wij u ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan uw noden kunnen voldoen. Wij zullen u steeds van antwoord dienen binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.

Contactgegevens

Würth Belux nv

Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout

E: privacy@wurth.be

 

Functionaris van Gegevensbescherming / Data Protection Officer (DPO)

Marjan Van Den Broeck

E: privacy@wurth.be

 

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00 E: commission@privacycommission.be