Privacy and GDPR-agreement

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN SERIS BELGIË

 

Versie n°2 

Datum: 21 november 2018.

FOR-SB-GEN-19.

 

Wij hebben dit document opgesteld om u te verduidelijken in welke omstandigheden wij persoonsgegevens van onze sollicitanten verwerken en hoe wij deze beschermen. Wij kunnen deze Privacy noticeoccasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we ze kunnen gebruiken en in welke gevallen wij deze gegevens kunnen doorgeven aan derden. Daarom vragen wij u dit document regelmatig door te nemen. 

 

In overeenstemming met de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, delen wij u het volgende mee:

 

1)De verantwoordelijken voor de verwerking zijn de volgende ondernemingen van de groep SERIS België: 

SERIS Security nv, (waaronder de afdeling SERIS Monitoring), Telecomlaan 8, B – 1831 Diegem, BE 0404.770.607, vergunning FOD Binnenlandse Zaken 16.1065.10;

SERIS Technology nv, Kleine Mechelsebaan 52a, B – 3200 Aarschot, BE 0475.583.377, vergunning FOD Binnenlandse Zaken 20.1196.09 ;

SERIS Logistics nv, Telecomlaan 8, B – 1831 Diegem, BE 0436.369.742;

SERIS Academy/SBD nv, Telecomlaan 8b, B – 1831 Diegem, BE 0890.333.504 (SBD nv) ; hierna gezamenlijk « SERIS » genoemd.

 

2)Het e-mailadres van de Data Protection Officers van SERIS is: dpo@seris.be

 

3)De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende:

 

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, taal, titel, enz. 
  • Contactgegevens: postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, enz. 
  • Professionele gegevens: gegevens die betrekking hebben op voorheen uitgeoefende functies bij eerdere werkgevers;
  • Gegevens betreffende uw opleidingen: bijvoorbeeld de opleidingen die u gevolgd heeft of uw curriculum vitae en uw diploma’s en certificaten;
  • Testresultaten in verband met de selectieprocedure
  • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen[1]:uittreksel uit het strafregister;   
  • Foto

 

4)SERIS verwerkt uw gegevens in het kader van de registratie van uw kandidatuur voor een functie bij één van haar ondernemingen. SERIS verwerkt bovendien uw gegevens indien blijkt dat uw kandidatuur correspondeert met een functieprofiel dat momenteel of later wordt gezocht. 

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens is aldus een noodzakelijk vereiste om een potentiële arbeidsovereenkomst met u af te kunnen sluiten. Wij baseren onze verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming, wanneer u op eigen initiatief uw gegevens aan ons bezorgt.  

 

5) Het bewaren van uw persoonsgegevens en gebruik voor andere doeleinden

 

Enkel in het geval van een positief resultaat zullen de persoonsgegevens die u aan ons heeft meegedeeld overgemaakt worden aan de interne dienst bevoegd voor HR en dit in overeenstemming met het « need-to-know »-principe. Uw persoonsgegevens worden aldus gebruikt met het doel een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen en uw personeelsdossier aan te maken. Wij verzoeken u bijgevolg om kennis te nemen van onze Privacy notice specifiek met betrekking tot onze medewerkers gezien uw persoonsgegevens, na indiensttreding ook voor andere doeleinden worden verwerkt dan voor de behandeling van uw kandidatuur : http://seris.be/nl/privacyverklaring-voor-de-medewerkers-van-seris-belgie.

 

In het geval er geen verder gevolg wordt gegeven aan uw kandidatuur kunnen uw persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 1 jaar in onze database met het oog op het aanleggen van een werfreserve.

 

Afgezien van de hierboven genoemde gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet bewaren, behalve indien er eventueel een verjaringstermijn loopt of om onze rechten of uw rechten te verdedigen en deze af te dwingen in geval van een geschil of een gerechtelijke procedure. 

 

6)Uw persoonsgegevens zullen toegankelijk zijn voor de personeelsafdeling (HR) en de hiërarchische overste(n) enkel op basis van het « need-to-know »-principe om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken.

 

Een onderneming van de SERIS-groep kan uw persoonsgegevens aan een andere onderneming doorgeven vermeld in punt 1) hierboven als dit noodzakelijk is in het kader van het rekruteringsproces of wanneer u uw toestemming hiertoe heeft gegeven (bv: indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten).

SERIS heeft een gedeelte van het rekruteringsproces uitbesteedt aan CVWarehouse NV, Lambermontstraat, 10 – B-2000, Antwerpen, die optreedt als verwerkeren met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. In dit verband heeft CVWarehouse NV toegang tot de bovenvermelde persoonsgegevens, wij verwijzen u naar de privacy notice van CVWarehouse voor meer informatie. Hetzelfde geldt voor ons externe beoordelingscentrum CEBIR NV, Leuvensesteenweg, 320, B-3070, Kortenberg.

SERIS zal voor het overige uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden in het kader van het rekruteringsproces zonder voorafgaande kennisgeving, behalve indien deze overdracht vereist is wegens wettelijke verplichtingen, of gerechtelijke of politiemaatregelen. Een uitzondering is echter mogelijk voor ons externe beoordelingscentrum. 

 

7)Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2], heeft iedereen volgens  bepaalde voorwaarden de volgende rechten: 1) toegang tot en rechtzetting van persoonsgegevens; 2) verwijdering van de persoonsgegevens in de door de wet vermelde gevallen; 3) in geval van betwisting betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van die persoonsgegevens totdat de betwisting is opgelost; 4) de overdraagbaarheid van persoonsgegevens; 5) te allen tijde en zonder motivering, verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Iedereen die gebruik wil maken van deze rechten wordt verzocht een e-mail te sturen naar het adres dpo@seris.be. Iedere persoon beschikt ook over een recht op beroep bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

 

8)SERIS voert een permanente follow-up uit van de beveiliging van de persoonsgegevens binnen de onderneming. SERIS verbindt zich ertoe om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die aan SERIS werden toevertrouwd, en om ieder ongeoorloofd verlies van persoonsgegevens, vernietiging en openbaarmaking te vermijden. SERIS maakt gebruik van systemen die regelmatig worden bijgewerkt, waardoor persoonsgegevens indien nodig versleuteld kunnen worden, en de firewalls stemmen overeen met de industriële normen.

 

 

 

[1]Conform de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

[2]Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (…), P.B.E.U., 4 mei 2016, L. 119/1.