Privacy- en GDPR-overeenkomst

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Door het versturen van een sollicitatie ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door het Heilig Hartziekenhuis Lier en worden opgenomen in onze databank.  Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij het Heilig Hartziekenhuis Lier. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of hiervoor jouw toestemming hebben gekregen.

Het Heilig Hartziekenhuis Lier gebruikt de persoonsgegevens die de sollicitant verstrekt uitsluitend met het oog op het voeren van een effectieve recruterings- en selectieprocedure en het aanleggen van een wervingsreserve.  Deze gegevens zijn toereikend, terzake dienend en niet overmatig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Het Heilig Hartziekenhuis Lier verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de vacaturepagina van de recruiteringswebsite.  Het Heilig Hartziekenhuis Lier verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn : contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), opleiding van de sollicitant en arbeidsgeschiedenis. Hiervoor maakt het Heilig Hart ziekenhuis Lier gebruik van een kandidaatopvolgingssysteem. Het Heilig Hartziekenhuis Lier blijft hierbij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Het Heilig Hartziekenhuis Lier bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure.  Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard.  Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem gebruikt door het Heilig Hart ziekenhuis Lier verwijderd.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of verlies.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens het Heilig Hartziekenhuis Lier van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een autorisatie- en authentificatiebeleid op al onze systemen.
  • We informeren onze vrijwillige en professionele medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Het Heilig Hartziekenhuis Lier beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. In het kader van een diepgaande evaluatie bestaat de mogelijkheid dat we jouw gegevens delen met externe partners, maar brengen je hiervan steeds op de hoogte en vragen hiervoor jouw toestemming.