Privacy and GDPR-agreement

Privacyverklaring voor sollicitanten


Met de indiening van uw sollicitatie of cv verklaart u de volgende privacyverklaring voor sollicitanten te hebben gelezen. Dien geen cv of sollicitatie in, als u niet wenst dat uw gegevens worden gebruikt zoals hierna wordt uiteengezet.

In deze privacyverklaring voor sollicitanten wordt het volgende toegelicht:

• welke informatie wij verzamelen in de loop van de sollicitatie en het selectieproces;

• hoe wij deze gegevens gebruiken;

• wie toegang heeft tot uw gegevens;

• hoe lang wij uw gegevens bewaren;

• hoe u de gegevens die wij over u verzamelen, kunt raadplegen en bijwerken;

• hoe u ons kunt bereiken in geval van vragen of opmerkingen.


Welke gegevens verzamelen wij?


Deze privacyverklaring vermeldt alle gegevens die wij ontvangen van u en die wij verzamelen en verwerken over u in het kader van uw sollicitatie en het verdere selectieproces of voor toevoeging aan onze kandidaten database.
Deze gegevens kunnen omvatten: identificatie- en contactgegevens, persoonlijke eigenschappen (zoals geslacht en geboortedatum), opleiding en werkervaring (inclusief niveau, certificaten, diploma's, referenties), functievoorkeuren, sterke eigenschappen, interessegebieden, hobby's, beeldopnames, geluidopnames, financiële gegevens (bijv. huidig en gewenst loon), alle gegevens van uw cv, alle zichtbare gegevens van uw LinkedInprofiel en andere sociale media of openbare websites, en alle andere informatie die u ons schriftelijk of mondeling geeft in het kader van uw sollicitatie. Dit kan ook gegevens omvatten die we mogelijk verzamelen van u nadat u een competentietest hebt afgelegd in het kader van uw sollicitatie.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?


Uw gegevens zullen worden gebruikt in het kader van de sollicitatie en het selectieproces, waaronder voor de volgende doeleinden:


1. de beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses binnen het kader van onze loopbaanmogelijkheden;


2. de controle van uw gegevens, referenties en/of werkervaring (indien van toepassing);


3. de communicatie over het selectieproces en uw kandidatuur;


4. de optimalisering van het selectieproces van Kinepolis.


De verwerking voor de eerste drie doeleinden is noodzakelijk om eventueel een arbeidsovereenkomst af te sluiten tussen u en Kinepolis. De verwerking voor het vierde doeleinde is gebaseerd op het legitieme belang van Kinepolis om zijn selectieproces te verbeteren op basis van het verloop van de sollicitatie en het selectieproces met u.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?


Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere entiteiten van Kinepolis Group.


Binnen deze entiteiten hebben de volgende personeelsleden toegang tot uw gegevens:


• HR-personeel;


• recruteringsmanagers;


In bepaalde gevallen kan technisch personeel toegang krijgen tot uw gegevens, maar enkel voor zover dat noodzakelijk is om de goede werking van onze technische systemen te verzekeren.
Verder kunnen uw gegevens worden gedeeld met onze partner-aanwervingsbureaus. De toegang tot uw data zal worden beperkt tot de doeleinden omschreven in deze Privacy verklaring en de toepasselijke privacy regelgeving.Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Gegevens van niet-weerhouden kandidaten worden maximaal 1 jaar lang bewaard na het aanwervingsproces in kwestie. Na afloop van die periode, of zodra u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens verwijderd of vernietigd.
In geval van tewerkstelling zullen uw details worden opgenomen in uw persoonlijk dossier en bijgehouden gedurende uw tewerkstelling. De perioden gedurende dewelke uw gegevens zullen worden bijgehouden, worden meegedeeld in onze privacyverklaring voor werknemers.


Uw gegevens raadplegen en bijwerken


U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen, evenals om de persoonsgegevens die u ons hebt gegeven, over te dragen naar een andere organisatie.


Het volstaat daarvoor om contact op te nemen met onze HR-afdeling via e-mail naar
privacyHR@kinepolis.com, samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.
U blijft verantwoordelijk voor de gegevens die u ons bezorgt, en voor de gevolgen. Het is niet toegestaan om informatie te geven die een inbreuk vormt op privacy, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom of handelsgeheimen of andere, tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen. Wanneer u referenties vermeldt, garandeert u ook dat u deze personen hebt ingelicht over de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hier beschreven.

Bijkomend hebt u steeds (i) het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) het recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens (waar relevant) en (iii) het recht om klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina).

 

Contact


Voor vragen, opmerkingen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Kinepolis via het emailadres dpo@kinepolis.com.


Wijzigingen aan deze privacyverklaring


Deze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast. De recentste versie kan steeds worden geraadpleegd op deze pagina. De datum van laatste wijziging is bovenaan in het document terug te vinden. Controleer regelmatig of er een nieuwe versie is gepubliceerd, want deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw gegevens op de datum van publicatie.