Privacy and GDPR-agreement

INFORMATIENOTA VOOR SOLLICITANTEN MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (VERORDENING 2016/679)

Begrippen

In deze policy wordt gebruik gemaakt van volgende begrippen:

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

persoon.

Bijvoorbeeld: naam, rijksregisternummer, adres, gezinssamenstelling, evaluaties,

geneeskundige getuigschriften, lidmaatschap van een vakbond

 • Verwerking: (het geheel van) bewerking(en) van persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld: bewaren, verzamelen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

verzenden, verspreiden, doorgeven, wissen, vernietigen

 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon,

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of met anderen het

doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bijvoorbeeld: de werkgever

 • Verwerker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of

een ander orgaan die / dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke

persoonsgegevens verwerkt.

Bijvoorbeeld: het erkend sociaal secretariaat voor werkgevers wat betreft de

loonverwerking, dienstverleners om geschikte kandidaat-werknemers op te sporen

 

Op wie is deze informatienota van toepassing?

Deze policy is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van personen die

zich kandidaat gesteld hebben voor een openstaande vacature of een spontane sollicitatie

hebben ingediend; Deze personen zullen samen ‘de betrokkene’ genoemd worden.

 

Beleid rond de bescherming van persoonsgegevens

De betrokkene heeft recht op de volgende informatie over de verwerking van zijn

persoonsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en zijn vertegenwoordiger(s)

De verwerkingsverantwoordelijke is Deceuninck NV met adres te 8830 Hooglede-Gits,

Bruggesteenweg 360, vertegenwoordigd door Beneconsult BVBA, CEO, met als vaste

vertegenwoordiger Francis Van Eeckhout.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Deze policy heeft betrekking op de persoonsgegevens van de betrokkene in verband met

werving en selectie.

 

Rechtsgrond en reden

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats om de geschiktheid van de kandidaat

na te gaan, op basis van de maatregelen die moeten worden getroffen voorafgaand aan het

afsluiten van een eventuele (arbeids)overeenkomst.

 

Criteria voor opslag

De gegevensverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene zolang als

nodig voor de uitvoering van het sollicitatieproces.

Contactpersoon

De contactpersoon binnen Deceuninck voor gegevensbescherming is Eline Dujardin,

Corporate Legal Counsel (eline.dujardin@deceuninck.com).

 

De betrokkene kan steeds contact opnemen met de contactpersoon voor

gegevensbescherming indien hij meer informatie wenst of wanneer hij zijn rechten wenst

uit te oefenen op het vlak van de bescherming van de persoonsgegevens die door de

verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om:

 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Deceuninck verwerkt. Hij kan inzage

krijgen in het antwoord op tal van vragen omtrent de persoonsgegevens zoals onder

andere de reden waarom de persoonsgegevens verwerkt worden, aan wie de

persoonsgegevens worden doorgegeven, hoelang ze worden bewaard;

 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor

bijkomende kopieën kan op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding

worden aangerekend. Bij een elektronisch verzoek, wordt de informatie elektronisch

bezorgd wanneer het verzoek niet gepaard gaat met de vraag om de informatie op

papier te bezorgen;

 • een verbetering van onjuiste persoonsgegevens te bekomen;
 • onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, bijvoorbeeld door een aanvullende

verklaring te verstrekken;

 • persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn te laten wissen. De persoonsgegevens

zullen worden verwijderd wanneer de wet of een andere regelgeving Deceuninck daartoe

verplichten;

 • een beperking van de verwerking te verkrijgen. De verwerking van de persoonsgegevens

zal worden beperkt wanneer de wet of een andere regelgeving Deceuninck daartoe

verplicht;

 • zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. In zoverre de wet of een andere regelgeving dit voorziet, heeft de betrokkene bovendien het recht om de persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien dit technisch mogelijk is, heeft de betrokkene zelfs het recht om de persoonsgegevens van Deceuninck rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen;

 

 • niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking

gebaseerd besluit waaraan gevolgen voor de betrokkene verbonden zijn of dat hem in

andere mate treft. Een menselijke tussenkomst is dus vereist, behoudens in de door de

wet of andere regelgeving voorziene uitzonderingen;

 • zijn toestemming die hij heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens op

ieder ogenblik in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet evenwel geen

afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de

intrekking daarvan.

 

De betrokkene heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van

persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn in de gevallen die de wet of andere

regelgevende teksten voorzien.

 

De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij of contact

op te nemen met Eline Dujardin, eline.dujardin@deceuninck.com.

 

Deceuninck mag de nodige maatregelen nemen om de identiteit van de betrokkene die

een verzoek indient, te controleren.

 

De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende

autoriteit, in België is dit Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

beter gekend als de Privacycommissie (www.privacycommission.be).