Privacy and GDPR-agreement

Door het aanmaken van een profiel via CVWarehouse ben je geïnformeerd en aanvaard je dat wij, (bepaalde bedrijven uit) de Grand Vision groep wereldwijd (afhankelijk van je toestemming wie er toegang heeft tot je CVWarehouse profiel), in het bezit komen van bepaalde persoonsgegevens van jou, zoals onder andere je voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, CV, etc. Teneinde je kandidatuur te beoordelen en te evalueren of er geen andere carrièremogelijkheden voor jou zijn binnen onze organisatie, nu of in de toekomst, nemen we deze persoonsgegevens op in onze databank en zullen wij ze verder verwerken in lijn met het bepaalde in deze privacy verklaring.

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 5 a) (toestemming) van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en artikel 6.1. a) (toestemming) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679).

Je geeft zelf aan bij het indienen van je kandidatuur wie binnen onze organisatie toegang krijgt tot je persoonsgegevens: alleen betrokkenen bij de vacature waarop je solliciteert, alleen de Grand Vision bedrijven gevestigd in het land van je woonplaats of wereldwijd alle Grand Vision bedrijven.

Weet dat niet alle landen waar wij gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (bv. USA, Colombia, Saudi-Arabië, India, etc.) wettelijk gezien hetzelfde niveau bieden qua bescherming van je persoonsgegevens als de EER. Indien je aankruist dat je profiel zichtbaar kan zijn voor alle Grand Vision bedrijven wereldwijd en/of je solliciteert voor een vacature in één van de landen buiten de EER geef je uitdrukkelijk je toestemming om je persoonsgegevens door de Grand Vision bedrijven in deze landen te laten verwerken overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het is mogelijk dat je ten aanzien van deze Grand Vision bedrijven niet alle rechten hebt die verder in deze privacy verklaring worden beschreven.

Je hebt steeds het recht op toegang tot je persoonsgegevens en het recht deze te (laten) verbeteren indien zij om welke reden dan ook niet meer correct zouden zijn. Je hebt daarnaast het recht om te vragen dat we je persoonsgegevens overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (dit kan o.a. een natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstantie zijn). Bovendien, indien je hiertoe gerechtvaardigde redenen hebt, kan je vragen om je persoonsgegevens te laten wissen of de verwerking er van te laten beperken.

Indien je bovenstaande rechten wenst uit te oefenen of vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens in het kader van je sollicitatie via het CVWarehouse platform kan je steeds kosteloos contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres : HR@grandvisionbenelux.com.

Het staat je bovendien vrij op eender welk moment, via het CVWarehouse platform, je toestemming betreffende de Grand Vision bedrijven die je CVWarehouse profiel kunnen raadplegen (alleen betrokkenen bij de vacature waarop je solliciteert, alleen de Grand Vision bedrijven gevestigd in het land van je woonplaats of wereldwijd alle Grand Vision bedrijven) aan te passen of je CVWarehouse profiel in zijn geheel te verwijderen.

Je kan steeds een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit (i) van het land van je woonplaats indien je zelf een EER burger bent; of (ii) van het EER land van vestiging van het Grand Vision bedrijf dat je persoonsgegevens verwerkt, ongeacht of je zelf EER burger bent of niet.

Voor België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, +32 (0)2 274 48 78.

Door op de “accept” knop te duwen stem je uitdrukkelijk in met de verwerking van je persoonsgegevens zoals in deze privacy verklaring uiteengezet.