Privacy- en GDPR-overeenkomst

Privacyverklaring sollicitanten

Het bestuur van Brasschaat respecteert de privacy van jou als sollicitant en engageert zich om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Het bestuur is gebonden aan de eisen van de GDPR of de General Data Protection Regulation.

De algemeen directeur van het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen, misschien zijn niet alle doelen op jou toepasbaar. Wanneer een verwerkingsdoel niet op jou van toepassing is dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen verwerkt worden. In volgende punten specifiëren we welke persoonsgegevens door ons verwerkt kunnen worden:

 

Doel 1: de beoordeling van de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht het gaat om volgende persoonsgegevens: nationaliteit, geboortedatum-en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, uittreksel uit het strafregister, kopie referenties, pasfoto

 

Doel 2:voor overige verwerving-en selectiedoeleinden (waaronder het communiceren met sollicitanten, het afnemen van testen of (medische) keuringen het gaat om volgende persoonsgegevens: nationaliteit, geboortedatum-en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, pasfoto

 

Doel 3: voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving Dit kan gaan om gegevens te verstrekken aan de dienst belastingen, een gerechtsdeurwaarder, een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie) De aard van persoonsgegevens is afhankelijk van de wet -en regelgeving die nageleefd moet worden. Volgende gegevens worden minstens verstrekt: je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

 

Op volgende manieren ontvangen we jouw persoonsgegevens: - je bezorgt jouw persoonsgegevens zelf aan het bestuur -het bestuur ontvangt jouw persoonsgegevens via een werving of selectiebureau

Wij nemen de nodige bescherming van jouw persoonsgegevens in acht door de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onrechtmatige verwerking.

De medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens moeten zich houden aan geheimhouding en hebben enkel toegang tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van het bestuur, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

De GDPR geeft jou het recht om jouw privacy te waarborgen. Deze rechten heb je ook als sollicitant. Je geniet volgende rechten: -recht op inzage en/of verbetering -recht voor vergetelheid -recht van bezwaar -recht van beperking van verwerking -recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering -recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens

Wanneer je gebruik wenst te maken van één of meer van de bovenstaande rechten dan kan je een schriftelijk verzoek indienen per brief aan het gemeentebestuur Brasschaat t.a.v. data protection officer , Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat of via mail aan privacy@brasschaat.be Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangafweging maken en beoordelen of we aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna krijg je een passende reactie. Indien wij je niet tijdig een antwoord hebben gegeven of je verzoek hebben afgewezen kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming of een procedure starten bij een rechtbank.

 

Het bestuur deelt enkel je persoonsgegevens met derden indien je hiervoor toelating hebt gegeven.

 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waar voor we de gegevens kregen. We zijn echter ook gebonden aan wettelijke bewaartermijnen.

 

Wij houden ons het recht om deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op gepaste wijze informeren over eventuele wijzigingen.

 

Indien je vragen hebt over onze privacyverklaring kan je terecht bij onze data protection officer via privacy@brasschaat.be