Privacy- en GDPR-overeenkomst

Privacyverklaring voor sollicitanten

Gelieve deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij bewaren jouw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk, beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’), in de praktijk ook GDPR genoemd (Engelse afkorting van General Data Protection Regulation).

Deze Privacyverklaring is opgesteld als een Q&A (‘Vragen & Antwoorden’) lijst.

 1. Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is

 

Do Invest NV

Edingensesteenweg 196

1500 Halle

Ondernemingsnummer: 0817.092.663

 

JIMS NV

Edingensesteenweg 196

1500 Halle

Ondernemingsnummer: 0423.644.035

 

 

 

Voor informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en het uitoefenen van je rechten (zie verder punt 8), kan je contact opnemen met Do Invest nv/Jims nv   via  email hr@jimsfitness.com of telefonisch 09/396.11.85.

 1. Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van jouw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf, wat betekent dat Do Invest nv/Jims nv  alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om jouw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving.

De verwerking van jouw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst. De wettelijke grondslag hiervoor is het contractuele, i.e. het belang om jou te evalueren alvorens je een aanbod van tewerkstelling te doen.

In het geval van een positieve evaluatie en beslissing je aan te werven, zullen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing je niet aan te werven, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt 7) in het gerechtvaardigd belang van Do Invest nv/Jims nv , met name om je in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij jouw profiel en teneinde de belangen van Do Invest nv/Jims nv  met het oog op eventuele betwistingen te vrijwaren.

 

Voor de verbetering van de sollicitatiebeleving, kunnen jouw persoonsgegevens gebruikt worden voor een onderzoek hierover uitgevoerd door een extern onderzoekbureau in onze opdracht.

 

 1. Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op jou betrekking hebben of op basis waarvan je geïdentificeerd kunt worden.

Anonieme gegevens, die ons niet toestaan je te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Do Invest nv/Jims nv verzamelt en verwerkt de gegevens die je verstrekt via de rekruteringswebsite, door middel van het invullen van formulieren en/of via CV’s en motivatiebrieven. Do Invest nv/Jims nv kan ook gegevens die je hebt meegedeeld tijdens persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail of brief verzamelen en verwerken. Voor bepaalde vacatures doet Do Invest nv/Jims nv beroep op dienstverleners (bijvoorbeeld een selectiekantoor) en verwerkt Do Invest nv/Jims nv ook de persoonsgegevens die zij van de dienstverleners ontvangt.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

 • Standaard informatie in verband met je identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);
 • Persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, taal, eventuele namen van familieleden die werken bij Do Invest nv/Jims nv,...);
 • Je foto indien je ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in jouw CV);
 • Gegevens in verband met jouw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere producten, indien relevant voor de functie: ervaring met fysiek zwaar werk ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien je referenties hebt opgegeven in jouw CV en indien je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven;
 • Gegevens in verband met je opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
 • Gegevens met betrekking tot je huidige professionele situatie (werknemer, zelfstandige, (uitkeringsgerechtigde) werkloze, ingeschreven bij VDAB, Actiris, Forem,…);
 • Talenkennis;
 • Indien van toepassing, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij jouw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de functie (indien van toepassing, hoe u staat ten aanzien van zaterdagwerk, zondagwerk, uurroosters, huidige loonpakket en loonsverwachtingen, andere lopende sollicitaties,…);
 • Alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

Je bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien je dit niet doet, kan dit jouw kans op aanwerving wel beïnvloeden.

 1. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

De medewerkers van Do Invest nv/Jims nv die aan werving en selectie meewerken en de aanwervende verantwoordelijke medewerkers zullen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens op basis van een strikte ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Daarnaast zullen ook medewerkers die ondersteuning bieden toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens (bijvoorbeeld medewerkers van het personeelsdienst, bepaalde IT medewerkers).

CVWarehouse, het platform waarop je solliciteerde heeft eveneens toegang tot jouw persoonsgegevens. De privacyverklaring van CVWarehouse is ook van toepassing. Deze kan je vinden bij het formulier dat je invulde.

We sturen jouw gegevens niet door naar andere derden, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’ etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure (bijvoorbeeld het uitzendkantoor in het kader van een vacature als uitzendkracht bij Do Invest nv/Jims nv indien je reeds eerder rechtstreeks bij Do Invest nv/Jims nv gesolliciteerd hebt).

 1. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn land van verblijf?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in België, -

We nemen de nodige maatregelen[1][2] om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig verwerkt worden in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de Europese wetgeving. Je kan een kopie vragen van de maatregelen die we hebben genomen door het Contactcenter Personeel te contacteren.

 

 1. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen jouw persoonsgegevens bewaard worden gedurende vijf jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven onder 2 besproken worden.

 1. Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door Do Invest nv/Jims nv?

Je kan op ieder moment Do Invest nv/Jims nv contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van jouw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om Jims op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage van jouw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen. Je kan jouw gegevens consulteren door in te loggen op de sollicitatiewebsite.
 • Rectificatie van jouw persoonsgegevens met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat worden bijgehouden. Ook deze rectificatie kan u doen door in te loggen op de sollicitatiewebsite;
 • Jouw persoonsgegevens te laten wissen van zodra er geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze te verwerken;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe Do Invest nv/Jims nv zich in punt 2 zou gebaseerd hebben op het gerechtvaardigd belang.

Deze rechten zijn niet absoluut: Jims nv/Do Invest nv kan gronden hebben om niet of gedeeltelijk in te gaan op je verzoek.

Voor de gegevens die niet te consulteren zijn via de sollicitatiewebsite en voor het uitoefenen van jouw recht op gegevenswissing, het recht op beperking of het recht van bezwaar kan je terecht bij de Contactcenter Personeel op het emailadres info.perso@colruytgroup.com  of per brief Contactcenter Personeel, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Jouw contactpersoon bij Jims voor alle verdere inlichtingen over deze rechten is onze functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO). Je kan hem contacteren via:

 • Email: hr@jimsfitness.com
 • Telefoon: 09/396.11.85
 • Brief: Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Je hebt daarnaast ook het recht om - indien je meent dat Jims niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld - een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24.11.2021.

 

 

[1] Zoals standaardcontractbepalingen vermeld in artikel 46 GDPR